യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ..

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ് യൂറിക്കസ് യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഘടകത്തിന്റെ ദഹനപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന അന്തിമ ഉത്പന്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡ്.യൂറിക്കാസിഡ് മൂലം ഇന്ന് ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദഹനപ്രക്രിയയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം.

   

കഴിക്കുകയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക്കാസിഡ് കൃത്യമായ അലിഞ്ഞു മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉയരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് ഹൈപ്പർയൂറോസിനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും സന്ധിവാതം അതായത് പ്രധാനമായും പെരുവിരലുകളിൽ വീക്കം വേദന മുട്ടുവേദന മൂത്രത്തിൽ കല്ല് യൂറിക്കാസിഡ് പരലുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ.

ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രോഗികൾക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരം രോഗലക്ഷനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു ഉപയോഗമാണ് മറ്റൊരുതരത്തിൽ ഒരു കാരണം ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രധാനമായും.

കരൾ തള്ള ചോറ് കുടൽ എന്നിവയെ അവയവങ്ങളിൽ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുതലായും ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ഗൗട്ട് രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല സോറിയാസിസ് അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നിവ മൂലവും ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *