ഈ ചിത്രങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചാൽ ഇരട്ടി സൗഭാഗ്യം വരും.

നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവി ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു പൂജിച്ചു ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതാണ് പൂജാമുറി ഇല്ലാത്തവരോ എവിടെയാണോ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നിടത്തായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ.

തൂക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒരുപക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊരു പൂജാമുറിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം.

   

എന്ന് പറയുന്നത്മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രമാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി അമ്മ മഹാമായ സർവശക്ത ലക്ഷ്മി ദേവി പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന അമ്മ ധന വർഷം നടത്തുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി ചിത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചിത്രം ദേവി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹവും നൽകുന്ന ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി കൂടിയുള്ള ജീവിയുടെ ചിത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ്. ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടെ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *