കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിയണം.

ഇന്ന് പ്രായമായവരിലും അതുപോലെതന്നെ യുവതലമുറയിലും വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ മൂലമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലം മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലം മൂലം ഇന്ന ഉത്തര ആളുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിരുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽയുവതിയും കുട്ടികളെയും.

   

വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റിനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.ഈ ഫാറ്റ് എന്തുപറയുന്നത് കൊഴപ്പാണ് പലർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കുംകൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പലർക്കും വളരെയധികം ഭയമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ മൂലം ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുമോ എന്നതിലുള്ളതെല്ലാം.ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്.

എച്ച്ഡിഎൽഎ അതായത് സിറ്റി കൊളസ്ട്രോൾഎൽഡിഎൽ അതുപോലെതന്നെ ഡ്രൈ ലിസ്റ്റ് റൈഡ് മാറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും. കൊളസ്ട്രോളിൽ കൂടുതൽ ഇംപോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോളിനും അതുപോലെതന്നെ ഡ്രൈഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. റൈഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ്.

കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ആയി കണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കംപെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽപൊതുവെ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *