എത്ര കടുത്ത പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം.

ഈയടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മുതിർന്ന മാത്രമാണ് പ്രമേഹരോഗ സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്നതാണ്. പ്രമേഹരോഗം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരുന്നുകളിലൂടെയും ഔഷധങ്ങളിലൂടെയും നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതില് കവിഞ്ഞ് അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കൊരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മരുന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒന്നും രണ്ടുമൂന്നു മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായിവരും.

   

അതുപോലെ സാഹചര്യം വരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നു പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾമൃഗസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യസംദമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം കായയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം രൂപപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും.

ചികിത്സയ്ക്ക സമയവും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ. ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഈ ലിവറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസുലിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയായ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം ആദ്യത്തെ അഞ്ചുവർഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിന്നും. പരിഹാരങ്ങൾ എന്നതിനെ അല്പസമയ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ആലി പിന്തുടരുന്നതും ഇതര പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനു സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *