വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൊടിയും മാറാലയും നീക്കം ചെയ്യാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

നമ്മുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നത് അമ്മമാരിൽ വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ജനലും അതുപോലെതന്നെ ഫാൻ മുകളിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസം നേരിടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക്.

   

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മോപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഒരു ചതുരം ഷേപ്പിൽ ആ തുണി എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി ഇതിനായി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും നല്ലതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളായി നമുക്ക് അരങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ.

ഒട്ടിച്ചതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മോപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.