കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പ്..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ മനപ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ വന്ന് നമുക്ക് കരയാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് കരയും തോന്നു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. നമ്മളെ ആ ഒരു പറയാമെന്ന് ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ് .

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് കുടുംബ ദേവത നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീക്കി കളയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സുരുകി എപ്പോ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടിയെത്തി .

നമ്മുടെ രക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് കൈ നീട്ടി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നഎല്ലാ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നനമ്മളെക്കാരെ കയറ്റുന്ന കുടുംബദേവത. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും .

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബ ദേവതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കി കളയുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.