വീടിന് അകത്തും പുറത്തും മാറാല തട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാറാല പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടുന്ന രീതി തന്നെ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അകത്തു മാറാനുള്ള തട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയല്ല പുറത്തു മാറാല തട്ടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തും നമുക്ക് തട്ടേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്.അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

   

കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഷൂവുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെളി പിടിച്ച് കഴുകുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക്.

ഷൂവിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെളി കളയുവാൻ ആയിട്ട് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു മാർഗം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മാറാല നമ്മൾ തട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള.

മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അകത്ത് നമ്മൾ മാറാല തട്ടുന്ന കോലുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു മാറാല തട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് പലതരത്തിൽ മാറ്റി ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.