ഇറച്ചിയും മീനും കഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മണം പോകുവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വീട്ടുപണി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ധാരാളം പണം ചെലവ് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

   

യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ആളുടെ സഹായം പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇറച്ചിയും മീനും വാങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇറച്ചിയും മീനുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ മണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ മണം പോകുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇറച്ചിയും മീനും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴുകുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മണം.

ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മണം പോകുന്നതിനു വേണ്ടി അല്പം കോഫി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ കൈകളിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണം പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീതി മുഴുവനായി കാണുക.