വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാൻ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതാ കിടിലൻ ട്രിക്ക്…

വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാൻ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാർക്ക് ഫാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന അതായത് സീലിംഗ് ഫാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫാൻ വളരെയധികം മനോഹരമായി നമുക്ക്.

   

നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും ഇതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ എളുപ്പം മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതിന് ആദ്യമായി തന്നെ വേണ്ടത് പഴയ തുണിയാണ് നല്ല പഴയ കോട്ടന്റെ തുണിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴയ ഹാങ്കർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിയോ മറ്റും.

എടുത്തതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സാധനം നിർമിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പഴയ കോട്ടൺ തുണി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കോട്ടയം തുണിയും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബനിയവും മറ്റും എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിനുശേഷം ഈ ബനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി നമ്മുടെ ഹാങ്കറിന് ഉള്ളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത കെട്ടിക്കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കയറ്റി വെച്ചതിനുശേഷം ഫാൻ നല്ല രീതിയില് പൊടി തുടച്ചു എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഫാൻ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.