സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വെള്ളം പോലെ ചെലവായി പോകുന്നു. കടം കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കടം നികത്താൻ ആവുന്നില്ല. കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിലയിലാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർക്കാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഉപയോഗപ്രദമാകാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും.

   

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയിലും ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ശംഖ് അല്ലെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും മോചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള.

കാര്യങ്ങൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് .ഒരു ബൗളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കടാക്ഷവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗളിൽഉപ്പ് എടുക്കുക.പാത്രം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുള്ള മാത്രമായാലും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒന്നുകിൽ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടുപാത്രം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.