വിഷു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നും നക്ഷത്ര ജാതകർ അൽപം കരുതിയിരിക്കുക..

വിഷു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പലരീതിയിലുള്ള ഫലപ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ക്ഷത്രി ജാതകർക്ക് ഒക്കെയും വളരെയേറെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിഷുഫലം വളരെയധികം ദോഷം സമയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വിഷുഫലം ആണെങ്കിലും മറ്റേത് ഫലമാണെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രക്കാരുടെ ദശാകാലംകണ്ടത് ശനി അഷ്ടമുടി അപഹാരം ഇതൊക്കെ വിഷുഫലത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

   

അതായത് നക്ഷത്ര ദശാ കാലം നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വഫലത്തേക്കാൾ ഉപരിയും മറ്റ് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ.നക്ഷത്ര ദശാകാലം നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു ഫലത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരിക്കും കൃഷിഭലത്തെ പോലും മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് എന്നാൽ വിഷു കഴിഞ്ഞ് കരുതിയിരിക്കേണ്ട മൂന്നു നക്ഷത്ര ജാതകരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദോഷം വന്നുചേരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാഥകൾ എന്നത് തന്നെയാണ്.

ആ നക്ഷത്ര ജാതി അല്പം ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ 6 നക്ഷത്രജാഥകൾ ഏറ്റവും അധികം ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ദോഷം സമയം കൂടിയായിരിക്കും.ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കും ധാരാളം ധനം വന്നുചേരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിച്ച രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഈ ആറ് നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്.

എന്നാൽ മൂന്ന് നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് വളരെയധികം സമയം തന്നെയാണ്. മോശം സമയം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതി അനുകൂലമാണെങ്കിൽവിഷുഫലം മാറ്റിമറിച്ച എന്നിരുന്നാലും കരുതിയിരിക്കുക.ഇതിൽ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം തിരുവോണം നക്ഷത്രമാണ് ഇവർ ദോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.