മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പട്ടട ദോഷം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിന് തുല്യം..

നമ്മളെല്ലാവരും മരിപ്പ് വീട്ടിൽ പോകുന്നവരാണ് വീടുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ മരണവീടുകളിൽ പോയി ചെയ്യരുത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടടയോഗം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

   

ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ ആ മുഴുവൻ സമയവുംആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ യമപുരിയിൽ നിന്ന് കാലതിങ്കരന്മാരും ആ ഒരു ആത്മാവിനൊപ്പം ആ വീടിന്റെയും വിട്ടു പരിസരത്തും വീക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്.

നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വളരെ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ ഈങ്കരന്മാരെ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും എഴുതപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളുടെ മരണാനന്തരവുമൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഫലങ്ങൾ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യരുത് വലിയ ദോഷമാണ് നമ്മൾ പട്ടട ദോഷമേ വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായ കാര്യമാണ്. തുടർന്നറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.