ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക..

കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം അതായത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിവസം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. ദിവസം ഒരു തൊടുപുഴ അധ്യായമാണ് തൊടുപുലി ഫലങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്.

   

രണ്ടാമത്തേത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തേത് സാക്ഷാൽ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ചിത്രമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് മനോഹരങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഈ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിനക്ക് വല്ലാതെ തോന്നുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

മരങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഒരു ശുഭവേളയിൽ ഈയൊരു കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്ന ഈയൊരു പുണ്യ ദിവസം ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഒരു ദേവി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ.

ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മഹാകാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച വന്നുചേരാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.