എന്താണ് മൂന്നാൾ ദോഷം, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം…

നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലര് മൂന്നാള് ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ മൂന്നാള് ദോഷം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കിടുമ്പംഒരു തമ്മിൽ കലഹമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരും പറയും അവർ മൂന്നാളാണ് ഒരിക്കലും.

   

എന്നും വഴക്കായിരിക്കും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ എപ്പോഴുംകണ്ടാൽ കീരിയും പാമ്പും പോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും വീട്ടിലുള്ളവരും പറയും അവർ അച്ഛനും മകനും ഒന്നാളാണ് ഒരിക്കലും ചേരത്തില്ല കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽകീരി പാമ്പും പോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ മൂന്നാൾ ദോഷം എന്തൊക്കെയാണ്.

ഈ മൂന്നാൾ. മൂന്നാൾ ദോഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.നാളെ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അശ്വതി നക്ഷത്രംഭരണി കാർത്തികഅശ്വതിയുടെ മൂന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർത്തികയാണ്.

അതായത് അച്ചടി ഒന്ന് ഭരണി 2 കാർത്തിക 3 എങ്ങനെ എന്ന് അശ്വതിയുടെ മൂന്നായി വരുന്നത് കാർത്തികയാണ്. അടുത്തത് ഉദാഹരണത്തിന് മൂലം നക്ഷത്രം ആണെങ്കിൽ മൂലമൊന്ന് പൂരം രണ്ട് ഉത്രാടം മൂന്നാം നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്രാടമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ റിവേഴ്സ് നോക്കാവുന്നതാണ്.