ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും..

ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മംഗളമാക്കി തീർക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല നമുക്കെല്ലാതരത്തിലുള്ള ധനപരവും വർദ്ധനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം.

   

നൽകുന്ന ദേവനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ ഭരിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ ഭക്തരെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ധനപരമായി എല്ലാ ഉയർച്ചയും നൽകുന്ന ദേവനാണ് കാർത്തികേയൻ .എന്ന് പറയുന്നത് കോടീശ്വരന്മാരെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവരൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ ഭയങ്കര ഭക്തരായിരിക്കും.

എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോടീശ്വരന്മാരെ നിങ്ങൾ എടുത്തുനോക്കി കൊള്ളൂ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ കടുത്ത ഭക്തന്മാർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങ് കനിഞ്ഞ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പുഷ്പമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പുഷ്പമെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സർവ്വ വിജയങ്ങളും നിങ്ങൾ.

ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദേവനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *