പൂ പോലെയുള്ള രുചികരമായ വെള്ളപ്പം,അപ്പം എന്നിവ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ..

എല്ലാവരും പൂ പോലെയുള്ള വെള്ളേപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പോലെയുള്ള വെള്ളമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് എന്നാൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല പൂ പോലെയുള്ള.

   

രുചികരമായിട്ടുള്ള തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിലെ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു ജില്ലകളിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടി ചോറ് എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല പൂ പോലെയുള്ള തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഈ മാവ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം രുചികരമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നീ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അല്പം നല്ല രീതിയിൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ എടുക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ലൂസാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നല്ലത് പോലെ ടൈറ്റ് ആകാതെ രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര അരിപ്പൊടി ഒരുഭാഗം ചോറും നൽകി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അല്പം പച്ചവെള്ളം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽവച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക്മിക്സി ചൂടാകാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽഅരച്ച് എടുക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അരിപ്പൊടി മാവും കൂടി ഒന്നുകൂടി നല്ല ഭാഗത്തിലാക്കി എടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കലക്കിയെടുക്കുക. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.