ഒരിക്കലും വെള്ളം വീടിന്റെ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒഴിക്കരുത്, ഒഴിച്ചാൽ വീട് കടംകയറി മുടിയും…

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഓരോന്നിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാസ്തുവിൽ പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് നിറയുന്നതായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാസ്തു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ.

   

വസ്തു അനിശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വെച്ചടിവെച്ച് ഉയർച്ചയും വന്നുചേരുന്നതാണ്. സുനിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്ന ഇടങ്ങളും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളും.

പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനോ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ദിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം എവിടെ വെച്ചാലാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരം ജലം വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഏതൊക്കെയാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സമ്പത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ജലം വരാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ജലം വീഴാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലം വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.