നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗളി നൽകുന്ന സൂചനകൾ

നമ്മളുടെ ഗൗളിശാസ്ത്രത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് .അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. പല അപകടങ്ങളും പ്രവചിച്ച് നമ്മളെ പല സൂചനകളിലൂടെ അത് അറിയിച്ചു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തിനേറെ പറയുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പല്ലിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എന്നതാണ്.

   

അതുതന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വരാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് തല്ലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നൽകുന്ന സൂചനകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനീ പറയുന്ന പരിഹാരം ഉടൻതന്നെ ചെയ്യണം.

ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രകൃതിയുടെ വലിയൊരു കാവൽക്കാരാണ് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഈനമാണ് പറയുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ കിറുകൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രതിവിധി ഇതുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതരത്തിലും ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കില്ല അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും.

നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഐശ്വര്യത്തിലേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും പോകുന്നതും ആയിരിക്കും. പത്രത്തിലും ശകുരശാസ്ത്രത്തിലും ഗൗളിശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാദോഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരാൾക്ക് മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.