ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലെ കറ ഇല്ലാതാക്കി പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങാൻ..👌

അടുക്കളയിൽ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇടമറു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ദോശയൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇരുമ്പുചട്ടിയിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.തുരുമ്പിനെയും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇരുമ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്പം കഞ്ഞി വെള്ളം ഏകദേശം നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലെ പകുതിയിരുമ്പോൾ പോയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് കളഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വഴിസ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ദോശയും മീൻ വറുക്കുന്നത് ഒന്നും അടിയിൽ പിടിക്കാതെ കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അടുത്ത വഴി എന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെഇനിയും ഒരു ഇരുമ്പ് പോവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പുചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പു ചേർത്തു കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങ പകുതി പൊള്ളിച്ചത് നല്ലതുപോലെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക ഉപ്പിന്റെ നിറം മാറുന്നത് വരെ അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിലെ ഉപ്പിന്റെ നിറം മാറുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജെട്ടിയിലെ കറ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.