ശരീരത്തിലെ ദഹനവും വിസർജനവും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന്. 👌

ഒരു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ശോധന എന്നത് മലബന്ധം അല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ശോധന ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈയൊരു മോഷനെ കാരണം ഇത് ചില ടോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി.

   

ഹാപ്പിനെസ്സ് തരുന്നത് ഇതിനെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.ഇത് ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടലിലെതരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതുംഅത് നമ്മുടെ മതത്തെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.എന്ത് പറയുന്ന ഈ ഹോർമോൺ പണ്ടുമുതൽ തന്നെനമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആയാണ് കരുതിയിരുന്നത്.

നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷനുമായി വളരെയധികം അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്.ഈയടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ബ്രെയിനിൽ നിന്നല്ല90% നമ്മുടെ കുടലിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയുകളാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പിനും സഹായിക്കുന്ന.

നല്ല ബാക്ടീരിയുകളാണ് ഇത് 90% ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹോർമോണിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി എന്നത് കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ തരംഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പംനമ്മുടെ കുടലിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന അത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിന്നുള്ള കറങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കും. ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സലാട്ടോണിൽ എന്ന ഈ ഹോർമോൺ ആണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..