പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം ഇതാണ്…😱

പല അസുഖങ്ങളുടെയും മൂലക്കാരനും എന്നു പറയുന്നത് മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് തലയിൽ നല്ലതുപോലെ താരൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താരനും മാറുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ തേടുന്നതിനു മുൻപ് താരൻ വരുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നത് .

   

പലപ്പോഴും മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ യഥാർത്ഥ കാരണമല്ലേ ഏതൊരു അസുഖത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റില പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമല്ല വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നത് ഇതു മുടികൊഴിച്ചിലും താരനും അതുപോലെ തന്നെ.

ആ കാലത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ക്ഷീണം അതിശയം ദേഷ്യം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെയും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന പോലെയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയിലും മറ്റും ദേഷ്യവും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള.

സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വയറിലും കുടലിലും അലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും മൂലമുത്തരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് പലരിലും മൈഗ്രൈൻ പോലെയുള്ള തലവേദന ഉള്ള രൂപപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു ഒന്നാണ് ഇത് വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..