വീട്ടിലെ ഊണുമുറി ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറയും…

ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണ് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മൂന്നു നേരവും ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള.

   

ഒരു ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും വേറെ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് എന്നും നന്ദി പറയണം ഒരു കുറവിനെക്കാൾ വലുതും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അതൊരു വലിയ സത്യമാണ്.

അന്നം മുട്ടാതെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആയുസ്സിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അന്നത്തിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെയും ധനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്.

അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയും ഊണ്മുറിയും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഊണുമുറി ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഊണുമുറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പല വീടുകളും ഇന്നും അത്തരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഡൈനിങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റൂം അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.