നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി അറിയാം…

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചില ഫലങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നല്ലത് സംഭവിക്കുമോ ചീത്ത സംഭവിക്കുമോ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലക്ഷണശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

ലക്ഷണശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിത്തടം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുമോ നശിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ നിർണയിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ ആ നിത്യതടം നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്.

മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള നെറ്റിത്തടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിത്തടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാം ഈ നാല് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാം ഈ നാലിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ നെറ്റിയുടെയും സവിശേഷതയാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നെറ്റ് ഉള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഭാവി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നാലുതരം നെറ്റിത്തടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്രോഡ് അഥവാ നല്ല വീതിയുള്ള നെറ്റിത്തടം ആ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരോ ഒരുപാട് വലിയ വ്യക്തിയല്ല ഇടുങ്ങിയ അത്യാവശ്യ ചെറിയ നെറ്റിയാണ്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക