ഗുരുവായൂർ ഏകദേശിയുടെ ഭാഗമായി ദശമി വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

വൈകുണ്ടനാഥനായ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മിതനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായി യാത്രതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ് മറ്റന്നാൾ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം ദശമി ദിവസം നടക്കുന്ന നാളത്തെ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നാളത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി എങ്ങനെയാണ്.

   

പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഫലം കിട്ടുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. വിളക്ക് സമയം നാളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും നാളെ അഞ്ചുതിരിയിട്ട നിലവിളക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ പോകുന്നവർക്ക്.

ഒരുപക്ഷേ അറിയാം ദശമി വിളക്ക് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് വലിയ ആഘോഷം തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഐശ്വര്യം ആ ഒരു ചൈതന്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പൂജാമുറിയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിലവിളക്കിൽ നിന്ന്.

തുളുമ്പണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇടുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂജാമുറി എന്നത് ഓരോ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം പോലെ വളരെയധികം മനോഹരമായി ദീപാലങ്കാരത്തോടെ ഇരിക്കണം. നാളത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് തിരിയിട്ട നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുക നിലവിളക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോയോ തുടർച്ച വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.