കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ടു ദിശയിലേക്ക് നോക്കി കുളിച്ചാൽ ആയുസ്സ് കുറയും..😱

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുളിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് ദിവസവും ഒരു നേരം കുളിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് നേരവും കുളിച്ച് ശുദ്ധി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് അപ്പുറം അത് വളരെ ദൈവീകമായ ഒരു പ്രവർത്തി കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന.

   

അഴുക്കായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയായ മൂദേവിയെ നമ്മൾ പടിയിറക്കി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ദിശ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ തിരുമേനി ഇതൊക്കെ പത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നും. എന്നാൽ എന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല ദിശകൾ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസ്സ് കുറയാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നു പറയാനായിട്ട് .

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വന്നു നിറയാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നതാണ്. അവളുടെ പൂർവികർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാർ ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കുളിക്കാനൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ പറയും. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.