വെള്ളിയാഴ്ചദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ജീവിതം സമ്പന്നമാകും..

ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മഹാലക്ഷ്മി ഉചിതമായ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. കരട്മിദേവി വരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. പിള്ളേര് വീട്ടിലും നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിലവിളക്ക് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദേവി അവർക്ക് പരമായി നൽകുമെന്നാണ്.

   

പറയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. ദേവിയുടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുങ്ങണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തുടർച്ചയായ നാലു മുതൽ അഞ്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിലയായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന്.

വളരെയധികം സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം ഈയൊരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ച സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഉത്തമമായ ദിവസം വരാൻ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം എന്നത് വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയുന്ന രീതിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ .

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ജീവിതം നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് നിലവിളക്ക് തെളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ആ നിലകൊള്ളുന്ന നിലവിളക്കി ഒന്ന് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിടാം അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറപൂരം അല്പം പൊടിച്ചു ഇടാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *