മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ…

ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നവരെയുള്ള സമയം ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ തന്നെചുറ്റിതിരിയും ആ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ വളരെയധികം വീക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്മരണ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും .

   

നാം പറയുന്നഓരോ കരയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജേഷ്ഠതകൾ വരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഏകദേശം പത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.ഈ തെറ്റുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മരണ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്നത്വളരെ അധികം തെറ്റാണ് .

ആദവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷം വരുത്തുന്നതിന് കാരണമായി തേടുന്നതായിരിക്കും.വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ വളരെയധികം മരണമായി തീരുന്നതാണ്.എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.ആദ്യമായി പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് ശരീരം അമൃത ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിയിലാണ്.

നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ശിവ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്.ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എതിരെ ഒരു മൃതദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സംസ്കാരം കാണാൻ ഇടയാവുകയാണ് എങ്കിൽ തലകുനിച്ചതിനു ശേഷം ശിവ ശിവ എന്ന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *