,വീടുകളിൽ ഘടികാരം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടു മുടിയും…

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അഥവാ ഘടികാരം എന്ന് പറയുന്നത് . സമയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ദൈവീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഘടികാരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രകാരം ക്ലോക്കിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ഈ സ്ഥാനതല്ല ക്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

   

ദോഷം ആകുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് സമയം നേരം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയാൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ക്ലോക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ആകുന്ന ഉണ്ട് ഈശ്വരനെ തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പൂജാമുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവിഗ്രഹം ഈശ്വരന്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ചിത്രം എത്രത്തോളം പവിത്രതയോടെ കൂടിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതേ പരിഗണന ക്ലോക്കിനും നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരം എന്ന് പറയുന്നത് .

ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നേരം പറയും. ആ സമയം ആരാണോ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന വരം ആരാണോ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൻ ജേതാവ് ആകുകയും അവൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കാത്തത് അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണുപോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നാം കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *