വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കും…

വാസ്തുപ്രകാരം നമുക്ക് എട്ട് ദിക്കുകൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മൂലകളും അത് കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ദിക്കുകളും . ഇത് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലകൾ. അഷ്ടദിക്കുക അഥവാ എട്ടുകളാണ് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മളുടെ വീടിന്റെ തെക്കുവശം അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക്ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്എട്ടുകളിൽ വച്ച് യമദേവൻ അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള ദിക്കാണ്. അതായത് മൃത്യുവിന്റെ ദേവനായ യമൻ അധിപൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. തെക്ക് ദിക്കിൽ തെറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ തെക്ക് ദിക്കിന്റെ വാസ്തു ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ മരണതുല്യ മായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും.

അതുതന്നെയാണ് തെക്ക് ദിക്കിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. വാസ്തുവിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ദിക്കുകളെ പറ്റിയും പറയും കന്നിമൂലയെ പറ്റി പറയും അഗ്നികോനെ പറ്റി പറയും കിഴക്കിനെ പറ്റി പറയും വടക്കിനെ പറ്റി പറയും പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊരുതിക്കാണ്.

നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തേണ്ടത് തെക്ക് ദിക്കു ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യമദേവന്റെ കോപം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മരണതുല്യ മായിട്ടുള്ള ദുഃഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *