ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യ കുറവ് കാണിക്കുന്നു…

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് വിസർജനഎഴുത്ത് പുറന്തള്ളുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള വേസ്റ്റുകളും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

   

ഇതെല്ലാം നീക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുടെ അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്തരികമാണ് കിഡ്നി എന്നത് അവയവം ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ആകൃതിയിലുള്ളഒരു അവയവമാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 800 ഓളം ലിറ്റർ രക്തം അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്ത അതിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാംപുറന്തള്ളുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി.നിർവഹിച്ചവൾ തൊടുന്നതിന് മാത്രമല്ല .

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഫലം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്നത്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നതാണ്.

കിഡ്നിയിൽ ക്രിയാറ്റിന് അധികമാകുന്നത്ക്രിയാറ്റിന് അധികമാകുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനായി കാരണം ആകുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം പലപ്പോഴും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്അതായത് നല്ല രീതിയിൽ കായികമായി ശരീരമാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരിൽ ക്രിയാറ്റിൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *