ഇത്തരമൊരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ബ്രെയിൻ സംരക്ഷിച്ചത് ഓർമ്മക്കുറവ് പരിഹരിക്കാം…

ഓർമ്മക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾ വളരെയധികം ചുരുക്കം ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നത്.പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും മുതിർന്നവർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്ഥലം ഓർമ്മ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഒത്തിരി ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   

നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളിലും ഇന്ന് വളരെ ഇതിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നത്.എന്നാൽ ഓർമ്മക്കുറവിനെ മറികടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 5 പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗത്തെ കുതിരാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് പരിഹരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഓർമ്മയെഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഓയിലാണ് അതായത്വളരെയധികമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിഷ് എന്നത്.രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 1 ഡിഎച്ച് ഡോകോ ഹെഡ്സെൻ ഓയിക് ആസിഡ് എന്നതും അടുത്തത് ഇ പി എ ഇന്ന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ആസിഡുമാണ്. ഇടിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയും ഫങ്ക്ഷനെയും നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത്ബ്രയിന്റെ സ്ട്രക്ച്ചറിൽ വരുന്ന ന്യൂറോൺസിന്റെ ഡാമേജിനെ ചെയ്യുന്നതിനെ.

വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്വളർച്ച എന്നതിനെ വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിഎച്ച്.മറ്റേത് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആന്റി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.ട്രെയിനിൽ വരുന്നചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽഅമിതമായ സ്ട്രെസ്സ് ബ്രയിനിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂട് ബാലൻസ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *