കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ ഈ നാളുകാർ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ അതൊരു ബന്ധനമാകും…

ഭാര്യഭർതൃ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തബന്ധത്തേക്കാൾ വളരെയധികം ദൃഢമാകുന്നതും. വളരെയധികം പവിത്രമാകുന്നതുമായ ഒരു ബന്ധമാണ്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും വിട്ടുകൊടുത്തും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും താങ്ങായി തണലായി മൊക്കെ ഒരായുസ്സ് മുഴുവനും മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് വിവാഹബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യഭർതൃ ബന്ധം എന്നു പറയുന്നത്..

   

എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വിവാഹബന്ധങ്ങൾ വിവാഹബന്ധനകൾ ആയി മാറുന്നഅവസ്ഥയാണ്.വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുരുഷനെ സ്ത്രീക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക തിരിച്ചു പുരുഷനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം.

പൊതു രീതിയിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നതിന് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നരക തുല്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നുചേരുക. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് മലപ്പുറത്ത് മില്ലായ്മ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്ര പൊരുത്തം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതുരണ്ടും വളരെയധികം പ്രധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് മനപ്പൊരുത്തമില്ലാതെ നക്ഷത്ര പൊരുത്തം മാത്രം നോക്കി വിവാഹം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽസന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല.

എന്നാൽ നക്ഷത്ര പൊരുത്തം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും മനപ്പൊരുത്തമില്ല എങ്കിൽ അതും ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ നരകതുല്യമായി തീരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും.പലതും പറയും ഭയങ്കര മനപ്പൊരുത്തമാണെന്ന് എന്നാൽ നക്ഷത്രപരിധി വിശ്വാസമില്ല മനപ്പൊരുത്തം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നതിന് അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *