പ്രമേഹ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ.

പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് കാലങ്ങളായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് തന്നെ അതായത് 1500 ബി സി മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ 19 നൂറ്റാണ്ടിനെ മധ്യത്തിലാണ് അതിന് ആധികാരികമായി മനുഷ്യർ പഠിക്കുന്നതും ചികിത്സാ ആരംഭിക്കുന്നതും.വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും.

   

അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്നും ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഇങ്ങനെ നല്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും. ഏത് ആശുപത്രിയിലെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഔട്ട് പേഷ്യയിൽ വരുന്ന ശതമാനം എങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ലോകനാഥവുമുള്ള ആളുകളിൽ പ്രമേഹ രോഗം ഇന്ന് വളരെയധികം പിടിമുറുക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായിത്തീരുന്നത്. പ്രമേഹം എന്ന രോഗം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബപരമായി അത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകപരമായി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രമേഹരോഗം ആണുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹവും പ്രമേഹവും.

പ്രമേഹം കുട്ടികളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് രക്തത്തിലെ അളവ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത. പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേl നിയന്ത്രിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *