നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെതന്നെ ഗരുഡപുരാണത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശകുന ശാസ്ത്രത്തിലും വളരെയധികം തന്നെ പറയുന്നു.

   

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ചില പക്ഷി മൃഗാദികൾ അതുപോലെതന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല കാലമാണ് അതുപോലെതന്നെ മോശം കാലമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികൾചില സസ്യങ്ങൾ കരിഞ്ഞ ഉണങ്ങുന്നത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം നശിച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുടെ മുൻകൂർ ആയിട്ടുള്ള ചില നിമിത്തങ്ങൾ ആണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില ചെടികൾ നിന്ന് ഉണങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ ദോഷമാണ് വരുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂവളം എന്ന് പറയുന്ന ചെടി നിന്ന് ഉണങ്ങുകയോ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂവളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ച ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്താൽ ആ കൂവളം നശിക്കുന്ന വീട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലുംആ വീട് നശിച്ച് ഇല്ലാതാകും ആ വീടിന്റെ സർവ്വനാശം ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *