തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ….

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം .തൊടുകുറിശാസ്ത്രം ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നാലു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രസാദങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭസ്മമാണ് രണ്ടാമത്തേത് കുങ്കുമമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചന്ദനമാണ് നാലാം മഞ്ഞൾപ്രസാദമാണ്. ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ദേവി ദേവൻമാരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രസാദങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രസാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തൊടുപുഴ ഫലങ്ങളും ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം മാനസിക അടുപ്പം തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അധികം ഇതാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസാദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.ഇനി നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

തെരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രസാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.ആദ്യത്തെ പ്രസാദം ഭസ്മമാണ് ഭസ്മത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ എന്താണ് ഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ.ഭക്ഷണം സാധാരണയായി കൂടുതലായി ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്നത് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നൽകുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലായും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭസ്മം പ്രസാദമായി ലഭിക്കുക.

നിങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മവച്ച കാലം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ മറ്റാരെയും അധികമായിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടരുത് എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *