കാക്ക വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ..

മാസത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഭവനത്തിൽ കാക്ക വന്ന് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ വരുംകാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.ഈ ലക്ഷണങ്ങളോ സൂചനകളോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഞാനീ പറയുന്ന ദിശകളിലോ വന്നിരുന്നു നൽകിയാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാക്ക കാണിച്ചു തന്നാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നല്ലകാലം പിറക്കാൻ പോവുകയാണ്.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ്. ചിങ്ങമാസത്തിൽ കാക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതും കാക്ക നൽകുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും ആണ് . ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏത് വീട്ടിലാണോ കാക്ക വരാതെ ഇരിക്കുന്നത്.

ആ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന് മൊത്തത്തിലോ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമുണ്ട് ശനിദോഷകാലത്താണ് കാക്ക വീട്ടിൽ വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ശനിദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് കടുത്ത ശനിദോഷം വന്നുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ദോഷസമയമാണ് നാശ സമയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാക്കയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിലുണ്ടാകില്ല വീട്ടിൽ കാക്ക നിത്യേന വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാക്കകൾ വരാതെ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം വീട്ടിൽ നിത്യേന വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. കാക്ക പിതൃക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് പിതൃലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ദൂതുമായിട്ട് വരുന്ന പക്ഷിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *