ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഈ അഞ്ചു വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം.

കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒരു പുതിയ വർഷം അതായത് ചിന്നപ്പുലരിയെ കടന്നു വരികയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 17 തീയതിയാണ് ചിങ്ങം 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിങ്ങപ്പുലരി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലവിധത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ചുപുതുവർഷം നമ്മുടേതായി തീരുന്നതിനു വേണ്ടി .

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലവിധത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതുവർഷം പുലരിയിൽ വരവേൽക്കേണ്ട കൊണ്ടുവരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് വളരെയധികം സഹായകരമായി .

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന നട്ടു വളർത്തി വളരെയധികം സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിലയാണ്. വെറ്റില നടുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഒരു മൂഡ് കൃഷ്ണ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടുവളർത്തുന്നത്. വെറ്റില കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും നടുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ വെറ്റില പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നടന്നതും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലവിധത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും സമ്പത്തും തേടി വരുന്നതിന് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് വളരെ അധികം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് രാമായണം ദേവി മഹാത്മ്യം രാമായണയുംഭാഗവതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങി കൊണ്ടു വരിക അതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *