വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുപറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ രക്ത കുഴലുകളിൽ നീർക്കെട്ട് വന്ന അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നാച്ചുറലായി പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നത് കുറിച്ച് നോക്കാം.ഉണ്ടാകുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.

ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുകഎന്നിങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള രക്തമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആക്ടറെ രണ്ടാമത്തെ വെയ്ൻ അഥവാ സീത എന്ന് പറയും.ആർത്തവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്നുംട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ്.ആർട്ടറിയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ.

   

ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രഷർ അതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് വേണംഎന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സീരാംകളിലൂടെ രക്തം തിരിച്ചു ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ.

പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് ഫുഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എന്നിവ മിതമായി കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഷുഗർ നമ്മുടെ സിരകളുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇതുമൂലം നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *