ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സുരക്ഷിതമല്ല.

ഹൃദയത്തിന് ആരോഗ്യം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ് ഹൃദയാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവനെ തന്നെ വളരെയധികം ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇന്നത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതരീതി തന്നെയായിരിക്കും.

   

ജീവിതരീതിയിൽ ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വീക്കം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഹൃദയത്തിൽ പമ്പയും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതും എന്നതൊക്കെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ അവയവങ്ങൾക്കും പേശികൾക്കും പോഷകാഹാരങ്ങളും ബ്ലഡിലൂടെ എത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിനെ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരിക എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നത് കുറിച്ച് നോക്കാം. ഹാർഡ് ഫീലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഹാർട്ടിന്റെ ഇതുതരമാ സുഖങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ്. ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

ഉദാഹരണമായി ഹാർട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഹാർട്ടിലെ രക്തധമനികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽഅത് നാട്ടിലെ മുസ്ലീങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ബ്ലഡ് എത്താതിരിക്കുക അതുമൂലമ ഹാർഡിലെ മസ്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളാണ് ഹാർഡ് ഫീലിയർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സാധാരണ പ്രശ്നം രക്ത ധമനികൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ മറ്റൊരു കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *