ഈ നാളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ ദേവിയുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകും.

സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിയാണ്. അമ്മയാണ് ശക്തി സ്വരൂപണിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി വന്നുകയറി എന്നാണ് പറയാറ്. അതായത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് സ്ത്രീയെന്നു പറയുന്നത്.എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെ സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ എവിടെ സ്ത്രീകൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്.

   

മഹാലക്ഷ്മി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മഹാലക്ഷ്മി ദേവി വന്ന് അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. ആ വീട്ടിൽ ഉയർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം എവിടെ സ്ത്രീകൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ സർവ്വനാശം ഇനി അവൻ എത്ര വലിയവനായാലും ആ കുടുംബം ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ നാശം ആരംഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും.

ഏറെ ശക്തിയാണ് സ്ത്രീയെന്നു പറയുന്നത് അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ തമ്പുരാട്ടി അംശമാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഴോളം നാളുകാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോളം നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേവിയുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള പ്രത്യേക ഒരു ഏഴ് നാളുകാരാണ്.

എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നവളാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വശക്തനാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏഴ് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നാളുകളിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും നാൾ 7 നാളുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കണം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *