സങ്കടകര ചതുർത്തി ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഹരിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ മഹാഗണപതി ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ് നാളത്തെ സങ്കടകര ചതുർത്തി. സങ്കടകര ചതുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കട ഹര അതായത് സങ്കടങ്ങൾ ഹരികി സങ്കടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ ഒരു ചതുർത്തി ഒരു ദിവസം മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

   

ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഗണേശ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം അതിവിശിഷ്ടമായിട്ട് അത് വിശേഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈയൊരു സംഘടന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടന ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന്.

പറയുന്നത് സകല വിഘ്നങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന സകല തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നേടാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക്.

വിഘ്നമായിട്ട് നിന്നാലും തടസ്സം ആയിട്ട് നിന്നാലും എതിരെ നിന്നാലും ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ നേടേണ്ടത് നേടിയിരിക്കും തടസ്സങ്ങളെല്ലാം വഴിമാറും എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നാളത്തെ ദിവസം ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *