ഈ നക്ഷത്രക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ ചെന്നു കയറുന്ന വീട്ടിൽ വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കും..

വിവാഹം എന്നു പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ബന്ധമാണ് രക്തബന്ധത്തേക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ ബന്ധമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് വിഭിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും അന്യോന്യം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കിട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പവിത്രമായ ബന്ധം പലപ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരാറുണ്ട്.

വളരെ ദീർഘസുമംഗലീ യോഗവും വളരെ സന്തോഷവും അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിലും നല്ല കുടുംബജീവിതം ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് കലഹവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒരുമ ഇല്ലായ്മയൊക്കെയാണ് ഫലമായിട്ട് വന്നുചേരുന്നത്. ചിലരത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതൊരു ബാധ്യതയായി മരണം വരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒമ്പതോളം നാളുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഈ 8ലെങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വിവാഹം ചെയ്തു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ വന്നുചേരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനത്താൽ ഇവ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ഒരു 9 നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്.

വളരെയധികം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ചെന്ന് കയറുന്ന വീടിനെ കൊണ്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഈ ചെല്ലുന്ന നക്ഷത്രക്കാരുടെ നക്ഷത്ര കുടുംബത്തിന് നല്ലത് വരുത്തിയാൽ പോലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ വളരെയധികം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടിയും വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒമ്പത് നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *