മേട മാസം ഒന്നാം തീയതി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയും.

മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇടവം ഒന്ന് ഒപ്പം ഭദ്രകാളി ജയന്തിയും അതുകൂടാതെ അപരേഖയും ചേർന്നുവരുന്ന അത്യപൂർവ ദിവസമാണ് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദിവസമാണ് ശുഭാരംഭങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ്. ചില വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഇരട്ടി ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ഏകദേശം പത്തോളം വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഇതിൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഏത് വസ്തുവാണ് പത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും നാളത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും സമൃദ്ധ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ചുവന്ന പുഷ്പം ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്കിലെ മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ട് സങ്കൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ദേവി ചിത്രമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലായി ചുവന്ന പൂവ് അതായത് ചെമ്പരത്തി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

പനിനീർ പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ തെച്ചിപ്പൂവ് ഏതെങ്കിലും പൂക്കൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി രവി ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ സന്ധിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *