ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിന്റെ ആണ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

ഇന്ന് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് എന്നത് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ സ്ട്രോക്ക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പലരും ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് അതായത്തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന തകരാറിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബിപി അധികമായി കൂടിയ അത് ഡാമേജ് ആവുകയും തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൾ അവിടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ വരുന്ന തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുന്നു ഈ രണ്ടു രീതിയിലാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രധാനമായും ഫീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾവായ.

കൂടി പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് പോവുകയോ സംഭവിക്കുകയും അതുപോലെ കാഴ്ചയിൽ മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ രണ്ടായി കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുംഅല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്.അതുപോലെതന്നെ കൈയും കാലിന്റെയും വിലക്കുറവ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ കയ്യും കാലും വളരെയധികം.

വിലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കുംഇതും സ്ട്രോക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം തന്നെയാണ്.അതുപോലെതന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിച്ച ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് നന്നായിരിക്കും സംസാരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെയും വരികയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും സ്ട്രോക്കിന്റെ തന്നെയാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *