ഇത്തരം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഫാറ്റിലിവർ കുറയ്ക്കാം

കരളിലെമിതമായി കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു രോഗമാണ് ഫാറ്റിലിവർ രോഗം മദ്യപാനം മൂലമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ രണ്ടുവിധത്തിൽ ഫാറ്റിലിവർ രോഗം വരാറുണ്ട് നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം പലപ്പോഴും അമിത വർണക്കാരിലും മനസ്സമ്മ ശൈലിയിലും സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമവും പിന്തുടരുന്നവരിലും ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്.കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും.

   

മോശയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും രോഗത്തെ നിശബ്ദ രോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കരൾ രോഗമാണ് ഫാറ്റിലെവർ കരളിൽ കൊഴുപ്പടിയിൽ എന്ന ലളിതമായി പറയാം ഫാറ്റിലിവർ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചിലരിൽ കരളിൽ നിറയുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം കോശങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും.

ചെയ്യും അത് പിന്നീട് ലിവർ സിറോസിസ് പോലും രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക കരൾ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടയ്ക്കാം. കരൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റിലിവർ അഥവാ കരളിൽ കോഴിപ്പാടി എന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ കരളിൽ ചെറിയ അളവിൽ കൊഴുപ്പ്.

അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൊഴുപ്പുക്രമാദിതമായി കരളിൽ അടിയുകയും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ചിലപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പ് കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വരെ ബാധിക്കാം ഫാറ്റിലിവർ രോഗമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ ഗുരുതരമായ ലിവർ സിറോസിസ് അതുവഴി കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിനും അപൂർവമായി അർബുദത്തിനും കാരണമായേക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *