ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുടിയും.

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നാണ് കണ്ണേറ് ദോഷം ദൃഷ്ടിദോഷം വാക്ക് ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൊയ്ത് ജീവിതത്തിൽ കുടുംബവും കുട്ടിയും കുഞ്ഞും എല്ലാം ആയിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ.

   

ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരാവാം ബന്ധുക്കളാകാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ആവാം ഒരു പക്ഷേ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കൂടിയാകാം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വരികയോ നമ്മളെ കാണാനിടയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത അവർ ഒരുപക്ഷേ അത് വേണമെന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അയ്യോ അവരങ്ങ് വലുതായി.

പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഡെവലപ്പ് ആവുകയും അത് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിലേക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കും വന്നു പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുപോലും ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലരൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ മനസ്സ് അറിയുന്നവരുണ്ട്.

ചിലരൊക്കെ അവരുടെ ജാതകവശാൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജന്മനക്ഷത്രം പ്രകാരം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ജാതക വശാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വാക്ക് ദോഷം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *