നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യില്ല….

നമ്മുടെ കേരളീയ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പ്രധാന വാതിൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയത് നമ്മളുടെ വീടിനകത്തുനിന്ന് വാതിൽ വഴി പുറത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെയധികം.

   

അശ്വഗമാണ് വളരെയധികം ദോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാതിൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ വീടിനകത്തിരിക്കുന്നത് അതും വളരെയധികം ശുഭമായി ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിനകത്തെക്കും പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത്.

എങ്ങനെയാ ദോഷത്തിന് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന് അകത്തും പുറത്തും ആ ഒരു പ്രധാന വാതിലിന്റെ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈലോ തറയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തറ പൊട്ടൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക.

ചി ആ പ്രധാന വാതിലിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന്റെ നേരെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് പ്രധാന വാതിലിന്റെ പുറത്തും ആര് ഭാഗത്തെ എവിടെയെങ്കിലും നീളത്തിൽ ടൈലുകൾ പൊട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിലും ടൈൽ പൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടോ തറ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ തറയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ പൊട്ടൽ വന്നു എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയി ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത് ആയിട്ട് നോക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.