നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ ജനൽ എങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക…

വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വീടിന് എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. ആ 8 ദിക്കുകളിൽ വച്ച് ഏജൻസി വായ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആയ ഒരു ദിക്കാണ് വീടിന്റെ തെക്ക് തെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കുഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എട്ട് ദിക്കുക കേൾക്കുന്ന ഒരു അധിപൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദിക്കിന്റെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാലൻ അധിപൻ ആയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷരതൻ അഥവാ കാലനാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   

തെക്ക് തെക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിപാലിക്കണം തെക്ക് തെക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കണം എന്ന് പറയു.എല്ലാം ദിക്റുകൾ വളരെയധികം നല്ലതാണ് വീട് വാസ്തു അനുസരിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീടിന്റെ തെക്ക് ദിക്കിൽ ദോഷമുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അതിൽ വാഴുന്ന യോഗമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വസ്തുവിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ ദോഷമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

തെക്ക് നോക്കി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനൽ ഉണ്ടാകും. വീടിന്റെ പിക് ഭാഗത്ത് ഒരു ജനൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഈ ജനലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ വീടിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ജനൽ ഉണ്ട് അതായത് റൂമുകളിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഹാളിൽ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.