വീട്ടിൽനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പല്ലികളെ തുരത്താൻ…

പല്ലികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാണികൾ കുറയും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പല്ലിയെ ഭയമോ പേടിയൊക്കെയാണ് പല്ലികളെ തുരത്താനുള്ള 10 വഴികളെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്നുമുറ്റത്ത് പല്ലുകൾ ധാരാളമായി കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് മുട്ടുതോട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. ഇതിന്റെ രസതന്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ ഗന്ധം പല്ലികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല്ലുകളെ സ്ഥിരമായി കണ്ടു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുട്ടത്തോട് വെച്ചാൽ പല്ലുകളെ തുരത്താം.

   

കാപ്പിപ്പൊടി പല്ലികളെ കൊല്ലാനുള്ള മാർഗമാണിത് കാപ്പിപ്പൊടിയും പുകയിലയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പല്ലുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. പല്ലികൾ ഇതുവഴി വന്ന് ഇത് കഴിക്കുകയും വൈകാതെ. ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മാർഗ്ഗം പരീക്ഷിക്കരുത് മൂന്നു വെളുത്തുള്ളിവെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗന്ധം അരോചകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളുത്തുള്ളി സൂക്ഷിച്ച വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ.

നമുക്ക് പല്ലി ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. വെളുത്തുള്ളി കലക്കിയ വെള്ളം വീട്ടിൽ തളിക്കുന്നതും പല്ലികളെ അകറ്റും. വലിയ സവാള വലിയ ഉള്ളി അഥവാ സബോള മുറിച്ച് വാതിൽ ജനൽ തുടങ്ങി പല്ലികളെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി വെള്ളം തെളിച്ചാലും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെ ഗുരുതരമായ പല്ലികളെ ബാധിക്കും ഇനി വലിയ കണ്ടാൽ അതിന്റെ ദേഹത്ത് അല്പം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കൂ.

ഈ സമയം എടുത്ത് പുറത്തു കളയാനോ കൊല്ലാനോ സാധിക്കും. മയിൽപീലി പല്ലുകൾക്ക് പക്ഷികളെ പണ്ടേ ഭയമാണ് പല്ലികളാണ് പക്ഷികളാണ് പല്ലുകളുടെ അജണ്ട ശത്രുക്കളും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറച്ചു മയിൽപീലി വീടിന്റെ ഫ്ലവർ വെയ്സ് അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലികൾ പേടിച്ചു ഓടിക്കോളും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.