നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറുകുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചനകൾ..

ശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മറുകുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർച്ച സമ്മാനിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്താണ് മറി വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം ഗുണമായി തീരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരം മറുകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ.

   

നേടിയെടുത്ത ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ കുതിച്ചുവരുന്നതിനെ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് മറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് മോശകരമായി ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ദോഷമായി തീരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്പ്രധാനമായ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മർകുകളും രണ്ട് തേൻ നിറത്തിലുള്ള മർകുകളും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മർകുകൾ. കേന്ദ്രത്തിലുള്ള മറുകുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നത്. കുറച്ചു മറികുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അസുഖകരമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം വളരെയധികം ജീവിതത്തിലെ ഗുണമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നതാണ്.

നെറ്റിയിൽ തിലകൻ ചാർത്തുന്ന ഭാഗത്ത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..